STATUT FUNDACJI RESPECT FOUNDATION Z DNIA 20.12.2023R.
§1

1. Fundacja działa pod nazwą Respect Foundation

2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

3. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

§2

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie.

4. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§3

Celami Fundacji są:

1. Ochrona zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia: Celem fundacji jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację i świadomość dotyczącą znaczenia regularnej aktywności fizycznej, zdrowej diety i dbania o zdrowie psychiczne,

2. Pomoc w wyjściu z nałogów poprzez sport: Fundacja dąży do wykorzystania sportu jako narzędzia do wsparcia i pomocy w wyjściu osób z nałogów, pomagając im odnaleźć zdrowe sposoby spędzania czasu i rozwijać pozytywne nawyki,

3. Niwelowanie dysproporcji społecznych wśród dzieci i młodzieży: Fundacja działa na rzecz zapewnienia równych szans rozwoju i dostępu do aktywności fizycznej, niezależnie od pochodzenia czy statusu społecznego, aby niwelować nierówności wśród dzieci i młodzieży,

4. Propagowanie i szerzenie kultury tajskiej: Celem fundacji jest promowanie i szerzenie kultury tajskiej, w szczególności kultury Muay Thai, poprzez organizację wydarzeń, warsztatów, wystaw czy pokazów,

5. Wyrównanie szans grup słabszych lub zagrożonych wykluczeniem, walka z dyskryminacją: Fundacja angażuje się w działania mające na celu wyrównanie szans dla grup słabszych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez zapewnienie dostępu do sportu, edukacji i wsparcia w rozwoju osobistym,

6. Współpraca międzynarodowa w zakresie szerzenia kultury, wymiany informacji, edukacji i nauki z państwami mającymi wpływ na rozwój Muay Thai: Fundacja stawia na współpracę międzynarodową w celu wymiany wiedzy, doświadczeń i promowania Muay Thai na arenie międzynarodowej,

8. Programy szkoleniowe dla dzieci, młodzieży i wolontariuszy: Fundacja oferuje programy szkoleniowe dla dzieci, młodzieży i wolontariuszy, które promują zdrowy styl życia, oraz rozwijają umiejętności i talenty sportowe

9. Budowa, rozwój i zarządzanie infrastrukturami sportowymi i ośrodkami szkoleniowymi,

10. Działalność na rzecz integracji społecznej: Fundacja działa na rzecz integracji społecznej, tworząc programy i inicjatywy, które promują współpracę, zrozumienie i akceptację między różnymi grupami społecznymi.

11. Aktywizacja społeczna poprzez sport i turystykę: Fundacja angażuje się w aktywizację społeczną poprzez organizację wydarzeń sportowych i turystycznych, które promują aktywność fizyczną, integrację społeczną i rozwijają turystykę związana z Muay Thai.

12. Wychowanie i edukacja w zakresie sportu: Fundacja stawia na wychowanie i edukację w zakresie sportu, propagując wartości takie jak fair play, równość, szacunek oraz rozwijając kompetencje i umiejętności związane z Muay Thai.

13. Rozwój talentów w dziedzinie Muay Thai: Fundacja wspiera rozwój talentów w dziedzinie Muay Thai, zapewniając szkolenia, wsparcie finansowe i możliwości uczestnictwa w zawodach dla obiecujących zawodników, aby rozwijać potencjał i osiągać sukcesy na arenie sportowej.

15. Współpraca z innymi organizacjami: Fundacja może nawiązywać współpracę z innymi organizacjami, aby zwiększyć swoje działania i osiągnąć większy wpływ na społeczność.

16. Propagowanie kultury fizycznej oraz edukacji dzieci i młodzieży, w myśl zasady, że ciało i umysł stanowią integralną składową człowieczeństwa.

17. Fundacja działa na rzecz poprawy kondycji fizycznej i psychicznej dzieci oraz młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, edukacyjnych, artystycznych oraz innych form aktywności.

18. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie biologii człowieka, pozwalająca lepsze zrozumienie funkcjonowania ciała człowieka, konieczności przestrzegania zdrowego trybu życia i zasad prewencji chorób związanych brakiem ruchu fizycznego, nieodpowiedniej diety.

§4

Fundacja realizuje cele określone w par. 3 w szczególności poprzez:

1. Organizowanie, tworzenie i wspieranie inicjatyw, programów informacyjnych, naukowych, edukacyjnych, artystycznych i wydawniczych o tematyczne sportowej i prozdrowotnej (zdrowia fizycznego i psychicznego), edukacyjnej, służące upowszechnianiu kultury fizycznej, rozwoju osobistego i szacunku, promujące współpracę, zrozumienie i akceptację między różnymi grupami społecznymi,

2. Organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, prelekcji, wykładów, spotkań mających na celu wspomaganie edukacji, pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych w sferach określonych ramami celów fundacji,

3. Podejmowanie inicjatyw własnych jak współpraca z organizacjami w tym międzynarodowymi, urzędami, władzami w tym lokalnymi i krajowymi, a także zagranicznymi, podmiotami publicznymi i prywatnymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w sferach określonych ramami celów fundacji,

4. Tworzenie, współtworzenie, partnerstwo w inicjatywach zmierzających do promowania kultury tajskiej w szczególności kultury Muay Thai, które promują aktywność fizyczną, integrację społeczną i turystykę, poprzez organizację wydarzeń, warsztatów, wystaw czy pokazów, wyjazdów turystycznych,

5. Organizowanie programów informacyjnych, naukowych i wydawniczych, które mają na celu upowszechnianie kultury fizycznej, rozwój osobisty oraz promowanie szacunku dla siebie i innych,

6. Podejmowanie inicjatyw w zakresie budowy, rozwoju i zarządzania infrastrukturami sportowymi i ośrodkami szkoleniowymi,

7. Tworzenie programów mentorskich, w których doświadczeni sportowcy lub eksperci od zdrowia pomagają młodym ludziom rozwijać swoje talenty i umiejętności.

8. Tworzenie programów dla młodych talentów pozwalających na ich rozwój w sporcie, w szczególności w Muay Thai.

§5

1. Fundacja realizuje cele określone w § 3 poprzez działania określone w §4 w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§6

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów;

2) dotacji i subwencji;

3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

4) dochodów z majątku Fundacji;

5) dochodów z działalności odpłatnej fundacji;

6) odsetek bankowych;

7) środków z dofinansowań, programów wsparcia, funduszy strukturalnych przyznawanych przez podmioty, organizacje i instytucje krajowe, zagraniczne i międzynarodowe.

§7

Fundacja może ubiegać się oraz korzystać ze wsparcia pochodzącego ze środków funduszy strukturalnych, pomocy regionalnej lub innych funduszy, a także dofinansowań i programów wsparcia na rozwój fundacji i realizację jej celów określonych w § 3.

§8

Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych zgodnie z ustalonym programem działania oraz na koszty działalności samej Fundacji.

§9

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§10

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji.

§11

1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 3 członków zarządu, w tym Prezesa zarządu. Każdy z członków zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Fundacji.

2. Członkowie zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członkowie zarządu powoływani są i odwoływani uchwałą Fundatorów.

4. Członków zarządu powołuje się na czas nieoznaczony.

5. Pierwszy zarząd Fundacji składa się z: Magdaleny Danikiewicz jako Prezesa zarządu oraz Rafała Tomasik jako Wiceprezesa zarządu.

6. Mandat członka zarządu Fundacji wygasa na skutek odwołania, z chwilą śmierci, w wyniku złożenia rezygnacji co najmniej jednemu fundatorowi oraz w przypadku sądowego pozbawienia praw publicznych.

7. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

8. Członkowie zarządu mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich funkcji jak i mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonanie konkretnych czynności na rzecz Fundacji zgodnych ze statutem Fundacji.

§12

Do zadań zarządu Fundacji należy w szczególności:

1. reprezentacja Fundacji na zewnątrz;

2. opracowanie rocznych planów działalności Fundacji;

3. sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji;

4. sprawowania zarządu nad majątkiem Fundacji;

5. przyjmowania subwencji, dotacji i innych opisanych w §6 ust.2, darowizn, spadków i zapisów;

6. ustalanie wielkość zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia dla pracowników i współpracowników Fundacji;

7. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

8. odpowiadanie za realizację jej celów statutowych;

9. powoływanie kierowników i dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Fundacji i zatwierdzanie ich regulaminów organizacyjnych.

§13

1. W przypadku zarządu wieloosobowego podejmuje on uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa zarządu.

2. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku.

3. W sprawach niezastrzeżonych wyraźnie w statucie lub w przepisach prawa dla innych organów Fundacji decyzję podejmuje zarząd Fundacji, w drodze uchwały podejmowanej w sposób opisany w ust.1.

§14

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 2 do 4 członków i jest wybierana na czas nieoznaczony.

3. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Do pierwszego składu Rady Fundacji Fundatorzy powołują Martynę Jankowską oraz Macieja Sendora na członków Rady Fundacji.

4. Następnych członków Rady Fundacji powołuje zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa zarządu.

5. Zarząd odwołuje członków Rady Fundacji uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa zarządu.

6. Osoby zasiadające w Radzie Fundacji nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz nie mogą być jednocześnie członkami zarządu.

7. Mandat członka Rady Fundacji wygasa na skutek odwołania, z chwilą śmierci, w wyniku złożenia rezygnacji co najmniej jednemu członkowi zarządu oraz sądowego pozbawienia praw publicznych.

8. Członkom Rady Fundacji zarząd może przyznać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji jak i za wykonanie konkretnych czynności na rzecz Fundacji zgodnych ze statutem Fundacji.

§15

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola rzetelności działań Fundacji;

2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;

3. planowanie celów fundacji we współpracy z zarządem, planów rocznych działalności fundacji.

§16

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołują Członkowie Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów.

§ 17

1. W umowach i sporach między członkami zarządu, w tym Prezesem zarządu a Fundacją, Fundację reprezentuje członek Rady Fundacji.

2. W umowach i sporach między członkami Rady Fundacji a Fundacją, Fundację reprezentuje Prezes zarządu, w razie jego braku członek zarządu.

§ 18

Zmiana całości lub części statutu, w tym także zmiana całości lub części celów Fundacji może zostać dokonana uchwałą Zarządu, zgodnie z zasadą wyrażoną w § 13 ust. 1.

§ 19

1. Zarząd Fundacji jednomyślnie podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Zarząd Fundacji likwidator, któremu w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu.

3. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanej Fundacji przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

4. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji.